ONGOONGO
Tu‘utu‘uni ‘a e Fakamaau‘anga Lahi ‘i he Fakamaloloo‘i ‘a e ongo Talekita
mei he Poate ‘a e Komisoni Fakamafola Lea ‘o Tonga

 

‘I he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga lahiʹ, na’e pehe ai na’e ‘ikai ke makatu’unga ‘a e tu’utu’uni ‘a e Minisitaʹ ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule‘anga ke fakamalolo’i ‘a Lady Dowager ‘Eseta Fusitu’a and Lady Dowager Tuna Fielakepa mei he Talekita Poate ‘a e Komisoni Fakamafola Lea ‘o Tonga (TBC) ‘o fakatatau ki he kupu 14 (6) mo e 14 (7) ‘o e lao ki he ngaahi pisinisi ‘a e Pule‘angaʹ, ka na’e tefito ia ke fakakakato ‘a e tu‘utu’uniʹ aia na’e tomua fakapapau’i ke fakahoko ‘a e fakalelei (reform) ki he ngaahi Talekita ‘o e Poate ki he ngaahi pisinisi ‘a e Pule‘angaʹ.

Koe ngaahi fakamatala na’e ‘aveʹ ki he fakamaau’anga lahi na’e kau ki ai ‘a e ngaahi fetohi‘aki, ngaahi tu’utu’uni ‘a e Kapinetiʹ mo e fakamatala fuakava pe “affidavit” ‘a e Pule Lahi ‘o e Potungāue ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule‘anga (CEO). Kaekehe, ne mahino mei he tu’utu’uni ‘a e fakamaauʹ na’e ‘ikai lava ‘e he ngaahi fakamatala ko ‘eni ke fakapapau’i ki ai koe ‘uhinga tefito ‘o e tu’utu’uniʹ na’e faiʹ ne makatu’unga he kupu 14(6) mo e 14(7) ‘o e lao ki he ngaahi pisinisi ‘a e Pule‘angaʹ.

Na’e fakamahino ‘e he fakamaau’anga lahi na’e ‘ikai ‘iai ha ngaahi fakamatala fe’unga ke fakahaa’i ‘a e ngāue mo e ngaahi fokotu’u ‘a e kömiti si‘i (sub-committee) ‘a e Kapinetiʹ ki he Kapinetiʹ fekau’aki mo e fakamaloloo’i ‘a e ongo Talekita mei he Poate Talekita ‘a e Komisoni Fakamafola Lea ‘o Tonga (TBC). Na’e kau ‘i he ngaahi fakamamafaʹ ‘a e fakamaau’anga lahi ‘a e ‘ikai ke ‘iai ha fakamatala fuakava pe affidavit” ‘a e Minisitaʹ ‘o fakamatala ange ai e ngaahi ‘uhinga moe puipuitu’a ‘o e ngaahi tu’utu’uni na’e loto mo fakahoko kiai ‘e he Kapinetiʹ fekau’aki mo hono fakamaloloo’i ‘a e ongo Talekita ‘o e Poate ‘a e Komisoni Fakamafola Lea ‘o Tonga (TBC).

Na’e ‘ikai ‘ave ha fakamatala fuakava ‘a e Minisitaʹ ‘o fakatatau pe ia ki he fale’i fakalao na’a ne ma’uʹ ‘o peheʹ na’e fe’unga pe ‘a e ngaahi fakamatala kuo ‘aveʹ kene fakahaʹ e ‘uhinga totonu ‘o e tu’utu’uniʹ. Pea ko e tu’utu’uni ‘a e fakamaauʹ na’e makatu’unga pe ia he ngaahi fakamatala na’a ne ma’uʹ, fakataha mo e ngaahi fakamatala fakamahino he taimi ‘o e hopoʹ.

‘I he taimi ni, ‘oku te’eki ai ha tu’utu’uni ‘a e Kapinetiʹ ki ha hoko atu mei heni. Koe me’a mahu’inga ke fakatokanga’i heniʹ, ko e founga na’e fakahoko’aki e ngaahi ngāue ko ‘eni ‘e he Minisitaʹ fakataha mo e Kapinetiʹ, ne fai’aki e laumalie lelei, fielangafonua, faka’apa’apa, mo e toka’iʹ. Koe tu’utu’uni ne fakahokoʹ ‘oku ‘ikai koha tu’utu’uni ia ‘oku fiefia ai ha taha (he koe nofo-‘a-kainga peʹ ‘etau nofo hotau fonuaʹ ni), ka koe feinga ia ‘a e Pule’angaʹ ki he ngaahi fokotu’utu’u ‘e lelei fakalukufua ki hotau fonuaʹ ni.

‘Oku hokohoko atu pe ‘a e fakalelei (reform) ‘a e ngaahi poateʹ, ‘a ia ‘oku ‘amanaki ke kamata ‘i he ‘aho 1 ‘o Me 2016 ‘a e hoko atu ki he Sekitoa Fefononga’aki (Transport Sector), ‘a ia ‘oku kau ki ai ‘a e Poate Ma’u Mafai Ki he Taulangaʹ (Ports Authority Tonga), Poate ‘a e ngaahi Mala’e Vakapuna (Tonga Airports Ltd), mo e Kautaha ‘o e MV ‘Otuanga’ofa (Friendly Islands Shipping Agency). Hili ia ‘e hoko atu leva ki he Sekitoa Ngöue (Agriculture Sector) ‘a ia ko e Kautaha Fakamaketi a Tonga (Tonga Market Corporation Ltd), mo e Kautaha Vao‘akau ‘a Tonga (Tonga Forest Products Ltd), pea ‘e toki vakai e Tonga Export Quality Management pe ‘e kau ki ai pe ‘ikai.

Tukukehe ange ‘a e lelei ange ‘a e totongi ‘inasi moe tupu fakalukufua ‘a e ngaahi pisinisiʹ he taimi niʹ, ‘oku kamata haʹ mai ‘a e lava ke ngāue fakataha ‘a e ngaahi poateʹ ki he ngaahi ngāue ‘oku lava ‘o fakahoko fakatahaʹ ‘o kau kiai mo e fetokoni’aki fakataukei ‘oku fakahoko ‘i he poate Utilities mo e
Fetu’utaki.ʹ ‘Oku lahi ‘a e ngaahi ngāue ia ‘oku fai ‘a e tokanga ki ai he taimi niʹ (ko e fakaikiki e toki fakaha atu ia ‘i ha taimi kehe ‘i he kaha’u), ka ko hono aofangatukuʹ ‘eni:

  • ‘E lelei ange ai hono fakahoko e tefito’i fatongia mo e ngaue ‘a e ngaahi poateʹ;
  • ‘E si’isi’iange ai e fakamoleʹ pea lava ke holo hifo ai mo ma’ama’a ‘a e totongiʹ ki he kakaiʹ;
  • ‘E lelei ange ai e tu’unga fakapisinisiʹ pea lahi ange mo e totongi ‘inasi ‘ae ngaahi poateʹ ki he Pule’angaʹ ke fakahoko’aki hono ngaahi fatongia ki he kakaiʹ moe fonuaʹ.

Fika fetu’utaki moe Tu’asila:
Potungāue ki he Ngaahi Pisinisi ‘a ePule’anga,
P. O. Box. 19,
Taufa'ahau Road,
Nuku'alofa,
TONGA.


Fika Telefoni: (+676) 28-144 / 28-808
Fascimile: (+676) 24-598
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top