Tonga logo

PULE'ANGA TONGA

ONGOONGO TUKUATU

Talekita Poate Fakatahataha ‘o e Ngaahi Kautaha Pisinisi ‘a e Pule’anga ‘i he Sekitoa Fefononga’aki

Na’e fakanofo ‘e he ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Kautaha Pisinisi ‘a e Pule’anga, Hon. Poasi Tei ‘i he loto ki ai ‘a e Kapineti ‘a ‘ene ‘Afio, ‘a e kau Talekita Poate Fakatahataha’i ‘o e Sekitoa Fefononga’aki. Ko e Sekitoa Fefononga’aki ‘oku kau ki ai ‘a e ngaahi Kautaha Pisinisi´ni:

 

 1. Poate Ma’u Mafai ki he Uafu ‘a Tonga
 2. Kautaha ki he ‘u Mala’evakapuna ‘a Tonga
 3. Kautaha Vakatahi ‘Otumotu Anga’ofa 
   

Ko e kau Talekita na’e fokotu’u ki he Sekitoa Fefononga’aki ‘oku kau ki ai ‘a:

 1. Mr. Stephen Edwards
 2. Dr. Cpt. Sione Tu‘itupou Fotu
 3. Mr. Viliami Takau Jr
 4. Mr. Tomifa Paea
 5. Ms. Heleni Po’uliva’ati Toli   
   

Kuo fakanofo ‘a Mr. Edwards ko e Sea pea mo Dr. Fotu ko e Tokoni Sea. ‘Oku foaki tatau ki he kau Talekita kotoa ‘a e ‘uluaki teemi ngāue ko e ta’u ‘e taha (1) mo malava ke fakalōloa ki he ta’u ‘e

tolu (3).

Puipuitu’a: Potupotutatau & Totonu e Founga Fakahoko Ngāue

Na’e kamata hono fakahoko ‘e he Potungāue hono ngāue’aki e ngaahi tu’utu’uni mo e fakahinohino ‘i he Polokalama liliu ki he kau Talekita Fakatahataha’i ‘o e ngaahi Kautaha ‘a e Pule’anga fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e Kapineti ‘i he ‘aho 12 ‘o Sune 2015.

Ko e founga fili mo e fakanofo´ na’e fakahoko fakatatau pea mo e Lao ki he Kautaha Pisinisi ‘a e Pule’anga pea mo e ngaahi fakahinohino ki he founga fili 'o ha Talekita fakatatau ki he poto'i ngāue mo e founga fakanofo 'o ha Talekita , pea toe tali ke fili ‘e he ‘Eiki Minisita ‘o e Potungāue ’a e Komiti Fili Tau’atāina (ISC) ke nau fakahoko ‘a hono fili ‘o e kau Talekita ‘o toki fokotu’u atu ki he ‘Eiki Minisita ke ne tali pea pehe ki ha loto ki ai ‘a e Kapineti.

Ko e ngaahi lakanga Talekita ‘ataa´ni ‘o e Sekitoa Fefononga’aki na’e tu’uaki ‘i he ngaahi nusipepa mo e 'initaneti, pea na’e ‘atā ke ma’u e ngaahi fakamatala ‘o e lakanga ‘o ka fiema’u. Ko e Komiti ki hono fili e kau Taulekita ki he Sekitoa Fefononga’aki ko e sino tau’atāina mo potupotu tatau ki hono ‘analaiso mo fili ‘a e kau Talekita Poate, mei he kau tohi ngāue e ni’ihi ke faka’eke’eke, ki mu’a hono fakahū e fokotu’u ‘o kinautolu ‘oku ‘amanekina ke fokotu’u ki he ‘Eiki Minisita ke ne me’a’i mo tali.

- NGATA'ANGA -

Tuku atu mei he: Potungaue ki he Ngaahi Kautaha Pisinisi 'a e Pule'anga, P. O. Box 19, Taufa'ahau Road, Nuku'alofa, Kingodom of Tonga  Tel: (+676) 28 144 / 28 808  Fax: (+676) 24 598  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..to  Website: www.mpe.gov.to

Go to top