Na'e hopoki 'e he Tama Tu'i Tupou VI 'a e vaka hono 2 ko e MV Maui ma'ae kainga 'o e Funga fonua 'i he ho'ata Monite 14 'Aokosi 2017 'i he taulanga Faua, Nuku'alofa.

Tama Tui Tupou VI

Ko e Tama Tu'i Tupou VI 'i he'ene 'afio ki he ngaue kuo lava, ko hono hopoki e vaka hono 2 ma'ae kainga 'i he Funga Fonua

 Kuo mokoi e finangalo 'o 'ene 'Afió ke fakahuafa 'a e vaká ko e MV Maui pea 'omai mei 'Ofisi Palasí mo e fakamatala koe'uhi 'oku lahi 'a e hä e hingoa Maui he ngaahi mätanga 'o 'Eua.

'I he fakamatala 'a Sunia Fili, ko e Sea 'o e Poate Vaka, na'a ne pehë ko e vaka ni na'e fo'u ia he 1990 ko e vaka 'alaminiume, 'e he kautaha ko e Wavemaster International Proprietary Limited 'o Western Australia, pea na'e fo'u ia 'o fakatatau ki he Classification Rules 'a e Det Norske Varitas (DNV) 'o Noaue pea ke ne fai folau 'o a'u ki he maile tahi 'e 200 mei he matä fanga.

Na'e fo'u e vaka ni ma'ae kautaha Nu'usila ko e Fullers Group Limited 'o Nu'usila ko e ma'uvaka (owner) 'uluaki ia, pea ko e 'aho ni, kuo hoko 'a e Kosilio Folau tahi 'a 'Eua ko e ma'uvaka (owner) fika ua ki he vaka ni.

Ko e vaka ni 'oku mita 'e 37 hono löloa pea mita 7 tesimale 'e 2 hono maokupu. 'Oku misini ua pea 'oku misini waterjet 'o 'ikai ha tapili. Ko 'ene oma 'oku lava 'o a'u ki he noti pe maile tahi 'e uofulu ma nima (25) ki he houa pea fakafuofua ki he lita lolo 'e nimangeau (500) te ne ngäue'aki ki he houa. Ko hono päsese, te ne lava 'o uta 'a e päsese 390 mo e kau kauvaka 'e toko ono (6).

Na'e pehë 'e Sunia Fili, "kuo fai 'a hono ngaahi sivi kehekehe 'e he kautaha malu'i mo e malini 'a Nu'usila pea kuo lava lelei 'o nau fakahoko mai 'oku kei mälohi fe'unga e vaka ni ki he potu tahi 'o 'Eua mo Tonga foki".

Ko e mahu'inga 'o e vaka ko e pa'anga 'Amelika 'e US$800,000.00 'a ia ko e pa'anga Tonga ia 'e TOP$1,776,464.61. 'Oku 'i ai pe mo e ngaahi fakamole kehekehe 'o kau ai e malu'i mo e fakafolau mai 'o e vaka ni pea 'oku kätoa e fakamole mo e pa'anga Tonga 'e TOP$2.2 miliona. Kuo toe loto lelei pe 'a 'etau pangikë, 'a e Pangikë Fakalakalaka 'o Tonga ke toe tokoni mai pea kuo fakahü (deposit) 'a e $7 kilu pea toe leva 'a e toenga nö ko e pa'anga Tonga 'e TOP$1.5 miliona.

Ko e poate lolotonga he 'aho ni, te nau hoko atu 'a e ngäue, ko Sunia Fili (Sea), Tevita Lavemaau (Fakafofonga Fale Alea), Sosaia Hausia (Sekelitali), Va'inga Tonga (Pule Ngäue Va'a 'i 'Eua) pea mo Christopher 'Ali (Pule Ngäue 'Ofisi Nuku'alofa). Ko kinautolu eni te nau fua fatongia ma'ae Kosilio mo Tonga 'i he ta'u 'e ua (2) hoko mai.

faifekau faka-Tu'i mo e ni'ihi 'o e Hou'eiki Minisita 'o e Pule'anga

Ne kau atu ki he hopoki 'o e vaka 'a e Faifekau faka-Tu'i Dr. 'Ahio, tokoni Palemia Siaosi Sovaleni mo e ni'ihi 'o e hou'eiki Minisita 'a e Pule'anga

 

Ma'u'anga Fakamatala: Potungaue Fakamatala 'Ea, Ma'u'anga Ivi, Ma'u'anga Fakamatala, Fakatamaki Fakaenatula, 'Atakai, Feliuliuaki 'o e 'Ea mo e Fetu'utaki

Go to top